כדור הארץ החלול- מספר הזוהר ועד הנאצים דרך הבונים החופשיים.

כדור הארץ החלול- מספר הזוהר ועד הנאצים דרך הבונים החופשיים.

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

ברוכים הבאים לכדוה"א החלול. תחגרו חגורות יוצאים למסע!

נתחיל במקור הראשון שבידינו. ספר הזוהר.

תרגומים נלקחו מקישור זה:

 

"כד אסיק יבשתא מבין מיא קרא שמה ארץ הה"ד ויקרא אלהים ליבשה ארץ. ותנא ז' שמות קרא [לה] ארץ אדמה גיא נשיה ציה ארקא תבל. גדול שבכולם תבל דכתיב והוא ישפוט תבל בצדק [תהלים ט] הה"ד אשר שם שמות בארץ. אר"י ז' רקיעים ברא הקב"ה כנגדם ברא ז' ארצות. ותאנא ארץ אחת ממש הוציאו המים וממנה נתהוו ז' ארצות כדאמרן" (זוהר חדש, כרך א, פרשת בראשית, דף כא, עמוד א).

תרגום:

כשאלוהים העלה את היבשה מתוך המים קרא שמה "ארץ". ולכן נאמר בפסוק: "ויקרא אלוהים ליבשה ארץ". ושנינו: שבע שמות קרא ליבשה: ארץ, אדמה, גיא, נשיה, ציה, ארקא, תבל. גדול שמבין שבע הארצות "תבל" משום שנאמר בפסוק: "והוא ישפוט תבל בצדק" ולכן גם נכתב: "אשר שם שמות בארץ". אמר ר"י שבע רקיעים ברא אלוהים וכנגדם ברא שבע ארצות.ושנינו שתחילה יצאה ארץ אחת מהמים וממנה נתהוו שבע ארצות כפי שהוזכר למעלה.

עכשיו נעבור ל"זוהר חדש".ספר זוהר חדש (בראשי תיבות: ז"ח) היא תוספת לספר הזוהר.

 

 

סדורא דעלמא…שבע ארצות אינון דא לעילא מן דא
כמא דאינון שבעא רקיעין דא לעילא מן דא

כדור הארץ מורכב משבע ארצות אחת על השנייה
[ דוגמת מבנה הבצל העשוי קליפות אחת על השנייה ]
כשם שהרקיעים שמעלינו שבעה הם כך נברא כדור הארץ באותה מתכונת .
והם : 1 ארץ , 2 אדמה , 3 ארקא , 4 גיא , 5 נשיה , 6 ציא , 7 תבל .
"תבל" זה פני הכדור בו אנו חיים .

כד נפק אדם מגנתא דעדן ואתתרך מתמן אתרמי לההוא דאיקרי ארץ דאיהו
אתר חשיך דלית תמן נהירו כלום ולא משמש כלום כיון דאדם עאל תמן דחיל דחילו
סגי ולהט החרב המתהפכת הוה מלהטא גו סטרין גו ההוא ארץ כיון דנפק שבת
והרהר בתשובה ארים ליה קב"ה וסליק ליה לההוא אתר דאקרי אדמה
דכתיב "וישלחהו ה' אלהים מגן עדן לעבוד את האדמה"

כאשר גורש אדם הראשון מגן עדן
( כידוע אדם הראשון היה בגן עדן התחתון הנמצא כאן בעולם הזה אך נסתר מאיתנו )
בעקבות חטאו הוא נזרק למקום הנמוך ביותר
בתוך הכדור הנקרא "ארץ" שהוא מקום חשוך מאוד
אשר אור השמש וגרמי השמים לא חודר לשם מה שגרם לאדם הראשון לפחד גדול
ועוד זאת להט החרב המתהפכת היתה שם,
לאחר שיצאה השבת הוא עשה תשובה על חטאו
העלה אותו הקב"ה משם קומה אחת ל"אדמה" שנאמר 'לעבוד את האדמה' .

בהאי אית נהירו דנהיר ודיוקנין דכוכביא ומזלי –

מכאן כבר רואים את אור השמש והכוכבים .

תמן ציורין דבני נשא עילאין גוברין דנפקו מאדם קדמאה
במאה ותלתין שנין דקא הוה משמש
ברוחי נוקבי ואינון עציבין תדיר ולית בהו חדוה ואלין משטטי ונפקי לעלמא דא
ומתהפכין לסטרא בישא ומהדרן תמן וצלאן צלותא ומתיישבן בדוכתייהו תמן
וזרעין זרעין ודרכין ואכלין וחטין לית תמן ולא חד משבע זיני תבואה

פה כבר מתוארים יצורים מסויימים שתמיד עצובים ושמושג השמחה לא קיים אצלם ,
מדי פעם הם עולים לפני כדור הארץ אך אינם נשארים כפי שהיו שם
אלא מתהפכים ליצורים רוחניים המחטיאים את בני האדם
בעבירות שונות ובעיקר במה שקשור לטומאת עריות ,
לאחר מכן הם שבים למקומם מתפללים וחוזרים לעבודה…
זריעת האדמה ועבודתה , אך חיטים ושאר שבעת המינים לא קיימים שם .
[ כשאין חיטים משמעות הדבר היא שאין "דעת" והמרחק מהכרת האלוקים גדול הוא ]

בהאי אתר אתיילידו קין והבל-

במקום הזה נולדו קין והבל .

כיון דחטא קין אחית ליה הקב"ה לההוא אתר דאקרי ארץ דכתיב
הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה מההיא אתר דאקרי אדמה
והייתי נע ונד בארץ בגין דתמן אתדחייא ואתתרך והיה כל מוצאי יהרגני
ההוא להט החרב המתהפכת והוה דחיל והרהר בתשובה וסליק ליה הקב"ה
לארקא והוה תמן ואוליד בנין ובארקא אית נהירו דנהיר מגו שמשא וזרעין זרעין
ונטעין אילנין ולית תמן חטין ולא מאינון שבע זיני תבואה

לאחר שחטא קין ברצח הבל הורידו הקב"ה לקומה שמתחת ל"אדמה" ה"ארץ"
המקום החשוך והמפחיד שגורם למי ששם להרהר בתשובה בעל כורחו ,
לאחר מכן העלהו הקב"ה לקומה השלישית "ארקא"
ולשם גם כן מגיע אור השמש ושם הוליד קין צאצאים וגם שם קיימת עבודת אדמה
אך אין חיטה ושבעת מינים .

 

כל אינון דתמן אינון מתולדות קין ואינון בתרין רישין מנהון
עילאין ומנהון זעירין לית בהו דעתא שלים כשאר בני נשא דהכא .
כל תושבי המקום ההוא מצאצי קין הם חלקם גדולים
וחלקם קטנים בעלי שני ראשים המה .
ואין להם דעת ושכל כמו לבני אדם כמונו .
זכאין אינון לזמנין ואתהדרן לסטרא טבא ולזמנין אהדרן לסטרא בישא
ומולידין ומייתין כשאר בני נשאה
תכונה שלהם היא שפעם הם טובים והגונים ופעם הם רעים ומושחתים
ויש אצלם זכרים ונקבות ילודה ומיתה כבני האדם .
אדם הוה באדמה עד דאוליד שת ומתמן סליק לעילא ארבע דרגין מקין
וסליק להאי אתר דאקרי תבל ותבל דא עילאה על כלהו
דרגין כיון דסליק סליק לאתר בי מקדשא דאקרי באינון שמהן דהוה דיוריה בהו
לאחר שאדם הראשון הוליד את שת,
הקב"ה העלהו לפני כדור הארץ הנקרא "תבל"
ומקום עלייתו היה בהר הבית מקום המקדש .שלוש ארצות נוספות הן גיא נשיה וציה , שיטחו של "גיא"
הוא גדול כגודלו של הגיהנם הנמצא גם כן בתוך כדור הארץ .
בגי"א ונשי"ה וצי"ה אתבדרו אינון דבנו מגדלא
ואולידו תמן על דארגיזו למלכא עילאה קדישא בגו דא קריב לנורא דדליק אית
בני נשא בכל יקירו בעותרא ועפרות זהב ואבנין יקירין מאן דעאל תמן
והוא מהכא מתבל.
בחמידו דההוא עותרא יהבין ליה וסליק לזמנין לדוכתא דאקרי נשיה בגין דיתנשי
מתמן ונחית להאי גי"א דלא ידע אתר דהוא מתמן.
גי"א דא הוא באמצעות דעילא ותתא דא אקרי גי בן הנם
ורצועה חדא נפקא מתמן לעילא להאי תבל ואקרי אוף הכי גי בן הנם ותמן פתחא דגיהנם
ואינון בני אנשא דתמן בגין דא כלהו ידעי בחרשין וחכמאן
ותמן זרעי ונטעי אילנין ולית תמן חטין ולא חד משבעה מינין.
בגיא נשיה וציה קומות ארבע חמש ושש פוזרו כל אותם שחטאו בדור הפלגה
והכעיסו את הקב"ה בבנית מגדל בבל למרוד בו ,
למקומות אלה ישנה קירבה יתרה לאש הגיהנם דבר שבין השאר גורם
לאותם איזורים להיות עשירים בזהב אבנים טובות ומרגליות לרוב ,
עוד מגלה הזוהר שאדם שייקלע לשם לא ירצה לעזוב את המקום
מרוב חמדת העושר שיש שם ותושבי המקום יעלו אותו קומה אחת למעלה
ל"נשיה" שמשמעה בלשון הקודש – שכחה
כדי שישכח את מוצאו ויישאר שם .עוד אומר , תוצאה נוספת של קירבתם לגיהנם זה היותם בקיאים בחוכמות רבות ובכישופים .
שימו לב לקטע הבא :

בנשי"ה אית בני נשא קטועין זעירין ולית להון חוטמין בר תרין נוקבין דנפקא בהו רוחא וכל מה דעבדי מיד משתכחי וע"ד איקרי נשיה וזרעי ונטעי אילנין ולית תמן חטים ולא משבע זיני. ציה הוא אתר כשמיה ביבשותא בכלא ותמן בני נשא שפירן בחיזו ומגו דההוא ציה כד ידעי אתר דמקורא דמיין נבעין עאלין תמן ולזמנין דסלקין מגו מיין להאי תבל ואינון בני מהימנותא יתיר מבני נשא אחרנין ובינייהו דיורין טבן ועותרא סגי וזרעי זעיר מגו יבשותא דהתם ונטעי אילנין ולא מצליחין

 

בקומה חמישית ישנם בני אדם קטנים ואין להם אף אלא שני חורים במקום אף בולט ומשם נשימתם ,
ומה שמאפיין אותם זה מעין 'מחלת שכחה'
כל מה שהם עושים מיד שוכחים ממנו , וגם שם אין חיטים ושבעת מינים .
תיאור זה לא משאיר הרבה מקום לספיקות באשר למוצאם של החוצנים המוכרים בכל העולם .

בקומה שישית "ציה" –
כשמה כן היא ציה ושממה מקום יבש מאוד כמעט ללא מים
ובני האדם ששם יפים מאוד.
באופן טבעי אנשי המקום הזה מחפשים מים בנרות וכל רמז על מקור מים
יוביל אותם לשם ופעמים שאף לכדור הארץ הם עולים ,
לאנשים האלה תכונות טובות מאוד והם בעלי יושר
הגינות ומוסר והמקום בו הם חיים הוא מקום יפה
עשיר מאוד אך סובל ממחסור במים מה שמקשה מאוד על עבודה חקלאית .

ותיאובתא דלהון לבני נשא דהכא ומכלהו לית דאכלי נהמא בר אלין דהכא בתבל
דהא לעילא מכל אלין תבל דכתיב והוא ישפוט תבל בצדק.
כגוונא דכל אלין ארעאן אית בהאי תבל
וכל אלין שמהן אית בהון אוף הכא בגין דאיהו שביעאה.
וכל אלין בדיורין דבני נשא משניין אלין מאלין דכתיב מה רבו מעשיך ה' .

וכל תשוקתם של האנשים האלה היא לבני האדם שכאן על פני כדור הארץ הנקרא "תבל"
שהם היחידים בעלי דעת שלימה ושכל טוב המותאם להכיר את האל ולעובדו
ולכן היחידים שאוכלים לחם וחיטים הם יושבי תבל …

לא רק הרקיעים והארצות הם שבעה , אלא גם היבשות כאן בכדור הארץ הם שבעה :
אמריקה הצפונית , אמריקה הדרומית , אירופה ,
אפריקה , אסיה , אוסטרליה , ואנטארקטיקה .
והשוני בין תושבי היבשות כאן מזכיר מעט את ההבדלים בין יושבי אותן ארצות שם למטה .

כיצד הרעיונות על כדור הארץ החלול והעולמות שבתוכו הגיעו דרך אחוות האילומינטי והמעגלים האזוטרים של הבנייה החופשית הבריטית אל הנאצים?

הקטע הבא מבוסס על מחקריו של החוקר בעל הסמכות הכי גבוהה בנוגע לנאציזם והאוקולט, פרופ' ניקולאס גודריק קלארק. הקטע  גם נכתב כדיי לחדד ולשכתב,  קטע אחר שכתבנו בעבר מתוך הכתבה "הסוד של היטלר" מכיוון שמצאנו בו קצת טעויות אשר עוברים כמעט בכל אתר העוסק בנושא, ולכן נעזרנו מאוד בספריו של קלארק אשר עושים סדר, ועם המידע שהוצאנו וזיקקנו, גילינו שהדברים אף חמורים וחריפים משחשבנו בעבר.

הספרים של פרופ' קלארק בהם נעזרנו לעשות סדר, למי שמעוניין הם:

Black Sun: Aryan Cults, Esoteric Nazism, and the Politics of Identity ו- The Occult Roots of Nazism.

אז ככה, שימו לב.

ב1918 הקים הברון רודולף וון סבוטנדורף בגרמניה אגודה אזוטרית בשם אגודת ת'ולה אשר עסקה בגרעין הקשה של המיסטיקה הארקאנית והאוקולט שפרחו באותה תקופה באירופה באגודות הסודיות. סבוטנדורף היה בונה חופשי רם מעלה, צופי (מיסטיקה מוסלמית) ששהה בטורקיה ולמד מאגודת הבקטשי (ממי שהשבתאים  והבונים החופשיים בדרגה הכי גבוהה, תואר השריינרים, למדו את הקמת המסדר שלהם) , וכמו כן חניך של סניף הבנייה החופשית של נוסח ממפיס ומצריים, ותאוסוף הדוק (תלמיד של לימודי מאדאם בלבצקי מקימת האגודה התאוסופית המאסונית, גם חניכה בענף ממפיס-מצריים, הAncient Primitive Rite). ידוע בברור על פי ההיסטוריונים של הזרם המרכזי כי לפחות שניי נאצים בכירים ביותר כמו רודולף הס (מזכירו האישי ולאחר מכן סגנו של היטלר), והאנס פראנק (המושל הכללי של פולין הכבושה) היו חברים מלאים והדוקים באגודה, כאשר שאר ראשי המפלגה היו חברים המבקרים באגודה עצמה ולא במקרה (אחד מהם למשל היה דיטריך אקהארט, אוקולטיסט נאצי ידוע שהדריך את היטלר כיצד לנאום, ואשר מיין קאמף הוקדש לו אישית על ידי היטלר כאשר כתב את הספר בכלא).

אגודת ת'ולה לימים החצינה עצמה למפלגת פועלים עממית בשם הDAP (דוייטשה ארבייטרפרטיי) ב1919, השנה בה גם היטלר הצטרף למפלגה. עיתון הפוליטי של DAP הפך לאחר מכן לעיתון הרשמי של המפלגה הנאצית והתנועה עצמה הפכה למפלגת הפועלים הנאציונל סוציאליסטית בראשותו של היטלר לאחר שכבר סבוטנדורף עזב. האמונות האוקולטיות של אגודת ת'ולה תאמו כמו כפפה ליד לאידיאולוגיה של המפלגה הנאצית שהתגבשה אז, רעיונות כגון עליונותו של גזע ארי המגיע מהצפון הרחוק ממקום מיתי בשם ת'ולה אשר ממנו הגיעו ההייפרבוריאנים, ואיסור ושבועה של החברים כי אין בדמם גנים של גזעים שהם לא לבנים או יהודים. הפילוסוף שעליו התנועה הנאצית בנתה את האידיאולוגיה שלה ,ניטשה , מקדיש לגזע ההיפרבוריאנים  את ספרו האנטיקרייסט. הפילוסופיה של ניטשה היית ייחודית והונצחה במניפסט של מסדר הטמפלרים מהמזרח (OTO) של תאודור ראוס, מי שהיה באוה תקופה ראש אחד הסניפים של נוסח ממפיס ומצריים אליו השתייך סבוטנדורף מקים ת'ולה. בהקשר לפילוסופיה של ניטשה נדגיש רק את העקרון שלו הידוע כ"רצון לעוצמה" אשר עומד בבסיס כל הטבע הקיומי האנושי. ניטשה רצה לראות גזע חדש של הייפרבוריאנים מתהווה בעולם אשר המוסר שלו יסוב סביב הרצון לעוצמה במקום האתיקה ג'ודאו-נוצרית אשר הוא החשיב כמדכאת חיים ואת אותו רצון לעוצמה.

מה שהכי מעניין בכל הסיפור לעיל הוא שלימים ב1933 לאחר שסבוטנדורף עזב את האגודה, הוא הוציא ספר בגרמניה אשר נקרא "לפניי שהיטלר הגיע: מסמכים מהתקופה המוקדמת של המפלגה הנאצונל סוציליסטית" (Bevor Hitler kam: Urkundlich aus der Frühzeit der Nationalsozialistischen Bewegung) שם הוא כותב במפורש ומפרט כיצד היה זה היטלר אשר ניגש לראשונה מיוזמתו אל אגודת ת'ולה כדיי ליצור את התנועה הנאצית שאותה הוא הנהיג באותו הזמן. היטלר כמובן כעס על כך, ורצה , יש שיגידו, לטייח את הנושא, וניסה להשתיק את סבוטנדורף, אך בסוף פשוט הגלה אותו לטורקיה שם תפקד כמרגל לאחר שהפירהר סגר את כל האחוות הסודיות בגרמניה, מלבד הבנייה החופשית הנוצרית ששמרה על טוהר הגזע לפניי עליית הנאצים. נציין שפרופ' קלארק טוען כי ללא ספק אגודת ת'ולה היית הבסיס למפלגה הנאצית.

הלשכות המאסוניות שהיטלר מנע את סגירתם על אף הצו שאסר וסגר את כל שאר האחוות הסודיות במדינה נקראו הOld prussian lodges. הפירהר התחבר לאותן לשכות עקב כך שהן הוקמו בזמנו על ידי פרדריך הגדול שהוא כל כך העריץ. פרדריך הגדול היה אחד הבונים החופשיים הידועים בכל הזמנים, והיטלר העריץ אותו עד כדיי ששמר פוטרט שלו בבונקר, כמו כן מלבדו הוא העריץ את הנרי פורד שהיה בונה חופשי ידוע בזמנו שקיבל תואר כבוד מיוחד מהנאצים ישירות, וכמו כן את המלך אדוארד ה-8 של אנגליה שהיה בונה חופשי ידוע באותו הזמן שהיטלר אירח אותו בכבוד הוד והדר בגרמניה.   נפנה בנושא אי הסגירה של הלשכות הפרוסיות על ידי הנאצים למאמר של מישהו ממסדר הבונים החופשיים:

German Freemasonry and Its Attitudes Toward The Nazi Regime by Alain Bernbeim, MP

The Philaltethes, February 1997

תחת הנושא במאמר:

Other German Masonic Bodies And The Nazis

האם אותם בני קין שחיים מתחת לאדמה אשר הוזכרו מקודם הם בעצם הגזע הארי?

קישורים למקורות מהקטע הבא בכתבה ניתן למצוא גם בכתבה הישנה שלנו שהזכרנו "הסוד של היטלר".
ולענייננו.אז בואו נחזור קצת אחורה לראות מהיכן הגיעה אחוות ת'ולה שהייתה כור ההיתוך של האידיאולוגיה האזוטרית של המפלגה הנאצית. נתחיל באנגליה עם הברון אדוארד ג'ורג' ארל בולוור לייטון (1803–1873). הוא היה פוליטיקאי אנגלי, וסופר אשר מיוחס לו בין היתר המשפט "העט חזקה יותר מן החרב". לייטון כתב ספרים בנושא תורת הנסתר, מיסטיקה ורוזיקרוסיאניזם, ומספריו הבולטים היו "ימיה האחרונים של פומפיי" ו"זנוני" אשר נכתב בהשראת רוח אשר איתה תקשר. באינציקלופדית הבנייה החופשית של מאקי, בונה חופשי מאוד מוערך וגבוהה, נכתב שבולוור לייטון היה בונה חופשי ורוזקרוסיאן (חבר באחוות "צלב הורד"). הוא מונה מבלי שרצה בכך להיות הפטרון הגדול של אגודת הרוזקרושנס באנגליה אשר אליה השתייך, בעיקר בגלל ההשפעה הרבה שהיתה ליצירותיו על האגודה. הרוזיקרושין באנגליה היו  מעגל פנימי אזוטרי של הבנייה החופשית.אז מה כתב לייטון שכל כך השפיע על הנאצים בסופו של דבר? ספר מעניין שנקרא "וריל: כוחו של הגזע הקרב" אשר עד היום מסדר השחר הזהוב מקדם באתרו הרישמי ("השחר הזהוב" הוקם בידי ארבעה בונים חופשיים מהרוזקרושיינס של אנגליה). הספר מספר על גזע ארי עליון ששרד לאורך ההיסטוריה באזורים תת-קרקעיים של כדוה"א. אותו גזע עליון משתמש בכוח מיוחד שנותן להם סגולות אלוהיות הנקרא וריל, ולפי הספר יבוא יום בו הגזע ישלוט בעולם כולו. הסיפור נכתב כמדע בדיוני, אך צריך לקחת בחשבון את התעסקותו של בולוור בתורת הנסתר, התקשורים שלו, והשפעת הספר על האחוות הסודיות, שכן באגודה התאוסופית למשל לקחו את הספר כאמת. גם התאוסופיה ידועה כארגון אשר כתב רבות על דברים אשר הגיעו בתיקשור עם מאסטרים טיבטיים על ידי המייסדת מאדאם הלנה בלבטסקי (לא במקרה הנאצים שלחו משלחות מחקר בהשקעה כספית עצומה לטיבט לחקור את מקורות הגזע הארי, הדבר מקביל לתפיסתה של בלבצקי שהיו 7 גזעים שורשיים בהיסטוריה האנושית כאשר הבולט בהם הוא גזע השורש החמיש הארי מאותו אזור), ובלבצקי הגדילה לכתוב גם כן על כוח הוריל של לייטון ככוח האימננטי של הקיום וקיבלה את עצם קיומו (isis Unveiled by H. P. Blavatsky — Vol. 1 Theosophical University Press Online Edition [[Vol. 1, Page 125]]). היו אנשים מתוך התיאוסופיה אשר כתבו על כך שמכונות באטלנטיס הופעלו בידי כוח הוריל (ראו: The Story of Atlantis & The Lost Lemuria).
הערה חשובה: את רעיון הוריל ניתן בהחלט ובוודאי להקביל לרעיון הרצון לעוצמה הניטשאני.
אז איך הרעיונות של לייטון על הוריל, גזע ארי שעתיד לשלוט, וכדוה"א חלול עם עולם פנימי עשיר הגיעו עד לנאצים?
ספר הזוהר מנטובה
הבונה החופשי הידוע מהמאה ה19, האח תאודור ראוס, קיבל מהמסדר של לייטון רשיון להקים את הסניף של רוזיקרושנס של אנגליה בגרמניה, והוא כבר ראה לנגד עיניו כפי שהוא אמר במפורש, כיצד הוא מצית מחדש ובאופן משודרג את מסדר האילומינטי הידוע מהמאה ה18. כמו כן הוא קיבל את הרשיון להקים את סניף ממפיס ומצרייםבגרמניה (והיה ראש אותו סניף) מידי ג'ון יארקר (מי שהעניק לבלצקי את התואר שלה באותו נוסח כפי שנכתב לעיל). שיאו של ראוס בהקמת איגודים אזוטריים הגיע כאשר הקים ביחד עם התאוסוף חסיד בלבצקי פרנץ הרטמן את הOTO (מסדר הטמפלרים מהמזרח), כאשר לתוך אגודה זאת  (ה-OTO) מזג את כל הנוסחים והענפים שהוזכרו לעיל כמקשה אחת. מהשמות הבולטים של האנשים אשר כוננו את האידיואלוגיה של האחווה ניתן למצוא במניפסט שלהם אתמסדר האילומינטי של אדם וויסהאופט (מייסד האילומינטי), הפילוסוף ניטשה (מי שהפילוסופיה שלו היית התשתית המובהקת לאידיאולוגיה הנאצית), ולא אחר מאשר ריצ'ארד וואגנר (מי שהיווה את התשתית התרבותית לנאצים)!ההיסטוריה הרשמית של הOTO ומייסדה תיאודור ראוס  היו בקשרים הדוקים עם ואגנר ועבודתיו. קישור להיסטוריה רשמית בנוגע למסדר וקשריו עם וואגנר:http://hermetic.com/sabazius/reuss.htm
http://hermetic.com/sabazius/wagner.htmתאודור ראוס מייסד הOTO בעצמו עבד אישית עם וואגנר, ולקח חלק ביצירתו פארסיפל. Parcifal. 30. 30 שנה לאחר מכן הוא אפילו כתב ספר על וואגנר Was muss man von Richard Wagner und seinen Ton-dramen wissen? (1903).מקימי הOTO והמסדר עצמו מאוד הושפעו מבולוור לייטון נשיא הרוזקרושנס של אנגליה המוזכר למעלה.וכמו כן כאשר אליסטר קראולי לימים הפך לראש הOTO, הוא הגדיר את וואגנר כ"אורגניסט הדגול של המסדר", ואת ניטשה, נביא המסדר ותורתו THELEMA.

ציטוט:
Crowley referred to Wagner as the Order's "Grand Organist in Bavaria," and his short sonnet "To Richard Wagner" is published in The Temple of the Holy Ghost in his Collected Works, Vol. I.

תכף נגיע שוב לקראולי…

עכשיו שימו לב לעניין הבא. אחת ההשפעות הספרותיות של בולוור לייטון על הנאצים הגיעה מספרו Rienzi. ספר זה השפיע עמוקות על המוזיקאי ריצ'ארד וואגנר, אשר כתב יצירה מוזיקלית בדומה לספר עם אותו שם שהיית אחת מהיצירות אשר היטלר הכי חיבב.

היטלר :"מי שרוצה להבין את הנציונאל סוציאליזם של גרמניה צריך להכיר את וואגנר".

ההתעסקות ברעיונותיו של בולוור לייטון פרחו בגרמניה לא רק אצל הנאצים. פרופ' גודריק קלארק מיטיב לתאר את העניין:

וילי ליי אשר היגר לארה"ב ב1935 לאחר קריירה קצרה כמדען טילים בגרמניה, כתב מאמר קצר על הרעיונות הפסאודו-מדעיים אשר התקבלו במידה בזמן הרייך השלישי. מלבד תאוריית עולם הקרח של הורביגר וכדוה"א החלול, אשר מצאו פטרונים נאצים לגבות אותם, ליי מזכיר כת מברלין אשר עסקה בפרקטיקות מדיטטיביות (המתמקדים בחיתוך של תפוח), כדי לחדור אל תוך סודות הוריל [ של בולוור לייטון].

Black Sun: Aryan Cults, Esoteric Nazism, and the Politics of Identity By Nicholas Goodrick-Clarke עמ' 113

למאמר של ליי קוראים "Pseudoscience in Naziland". פרופ' קלארק מביא עוד עדויות לקיומה של אותה אגודה שעסקה בוריל.

אנחנו יכולים בהחלט לראות כיצד הרעיונות הגיעו להיות חלק מהאידיאולוגיה האוקולטית של המפלגה הנאצית בראשות היטלר דרך, בעיקר, רודולף וון סבוטנדורף אשר איתו התחלנו. רעיונות הגזע הארי, הוריל (הרצון לעוצמה), וכדוה"א החלול פרחו בגרמניה יחד עם סבוטנדורף אשר הקים את מה שלימים הפך למפלגה הנאצית, אגודת ת'ולה אשר הכילה את הידע שרכש סבוטנדורף מהתאוסופיה ונוסח ממפיס ומצריים של הבנייה החופשית, שם התפתחו הדוקטרינות הללו מלכתחילה.

כל האגודות ללא יוצא מן הכלל שהזכרנו לעיל עסקו בצורה מעמיקה ומקיפה בתורת הקבלה, על אף שהמסורת הקבלית אוסרת על גויים להתעסק בה, אך מכירה במערכת מקבילה של ידע קבלי שהיא מזהה עם הצד האחר, הסטרא אחרא, צד הטומאה.  מעניין לנסות לראות איך עוד אותם רעיונות קבליים עלולים אולי להופיע מתוך אותם מסדרים, חוץ מההתגשמות שלהם במפלגה הנאצית.

אז דברנו על הOTO, אחת האגודות שיצאה מאגודת הרוזיקרושיינס של בולוור לייטון. לאחר תאודור ראוס, הנהיג את האגודה אליסטר קראולי. להלן יישות ידועה איתה היה מתקשר.

לרוזקרושנס שהזכרנו לעיל יש אימרה ידועה, VITRIOL, ראשי תיבות החקוקים בכל חדר חניכה ראשוני של הבונים החופשיים:

http://www.logia-masonica-fraternidad62.com/Heb/PrintVersion.php?id=16&tbl=he_trabajosMasonicosArticles

ציטוט:

בניה חופשית ואלכימיה- ליאון זלדיס- סגן נשיא גדול כבוד – הלשכה הגדולה למדינת ישראל- נשיא כבוד לאורך ימים – לשכה לה פרטרנידד מס' 62.

אמרתי שטקס התחילות הראשון רווי סמלים אלכימיים. הטקס מתחיל בחדר ההרהורים. חדר קטן, כולו שחור, כאילו המועמד נמצא בתוך האדמה, וזה שלב ראשון של טיהור החילוני, על-ידי האדמה. בחדר מוצא המועמד גולגולת, צלוחית של מלח, צלוחית שנייה של גופרית ועל הקיר ציור של תרנגול, המקודש לאל Hermes-Mercury . כלומר, בחדר נמצאים כל שלושת היסודיות האלכימיים: גופרית, כספית ומלח.על הקיר יש גם מספר שלטים. אני מתמקד רק באחד: כתובה בו מילה אחת בלבד: VITRIOL. זה שם עתיק למלחים שונים של חומצה גופריתנית, אך היא בעצם משהו אחר, נוטריקון של משפט הבא:VISITA INTERIORE TERRA RECTIFICANDO INVENIES OCULTUM LAPIDEM,כלומר, תבקר בתוך האדמה ועל-ידי טיהור תמצא את האבן הנסתרת.

חדר חניכה/התבוננות של הבנייה החופשית:

אגודת צלב הורד (רוזקרושנס) כמו הבונים החופשיים מאמינים שהם מחזיקים בידע של שושלת בני קין.
ניתן לשמוע הרצאות על כך בתוכניות "חושפים את האור" שבאתר קונספיל (לחצו על הבאנר). (פרק 3).
או קישור:

http://old.conspil.com.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/2010/04/15/sonsoflightdarkness/index.html
(בפרק מקריאים מכתביו של חניך ממפיס ומצריים (ניסח עבורם דרגה), הOTO, האגודה התאוסופית, וחברו הקרוב של ראוס, רודולף שטיינר).
כמו כן נזכיר שלפי האגדות הללו, בני קין נוצרו מזיווג עם הנחש, שהיה בעצם מלאך הכי יפה, ולכן הם מתאורים (ובמיוחד בנות קין) כיפים ביותר, בדומה לגזע הארי שמתואר שהתהלך באיזור פרס-הודו.
 זהו לבנתיים….

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

2 תגובות

  1. וואו. כל הכבוד על ההשקעה!!!

  2. ברגמן יעקב 2022-09-09

    מענין ביותר ומרתק