August 15, 2021, 2:23 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

https://hebrewnews.com/article/42011

ובטרם ניגש למנה העיקרית, הרצאתו של אלעד פרסמן, ,ראוי לפרסם פרולוג אנתרופולוגי קלאסי ברוח שירת הבלפור

שירת הבלפור: שקיעתן של ציבליזציות בכלל ושקיעת תרבות האליטה הישראלית בפרט

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.