April 11, 2021, 12:06 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃ぁ

讻谉, 讝讛 讗诪讬转讬 诇讞诇讜讟讬谉, "诇讗 谞讙注谞讜":

____

注诇 讛拽砖专 砖诇 讛"转谞讜注讛 诇讗讬讻讜转 讛砖诇讟讜谉" 诇讛驻讬讻讛 讛砖诇讟讜谞讬转 讘讬砖专讗诇 转讜讻诇讜 诇拽专讜讗 讘讻转讘讛 讛讘讗讛:

讗谞讟讜诪讬讛 砖诇 讛驻讬讻讛 讞诇拽 讝' – 诪驻专拽讬诐 讗转 砖专砖专转 讛驻讬拽讜讚 #1: 讛拽砖专 讛诇讗 诪驻转讬注 讘讬谉 诪讜专讬住 拽讛讗谉 ("讛转谞讜注讛 诇讗讬讻讜转 讛砖诇讟讜谉") 诇- INSS

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *