January 15, 2021, 6:53 am

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃ぁ 讛讙'讜拽专 讛讞诇讬讟 诇讛爪讬转 讗转 讜讜砖讬谞讙讟讜谉 ;)))

讻诇 讛驻专讟讬诐 讘讻转讘讛…

https://hebrewnews.com/article/38012

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *