December 22, 2020, 9:34 am

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

בית המשפט העליון מקיים היום דיון בתוקפו של חוק יסוד הלאום – חוק יסוד שהליכוד הוביל בתמיכת רוב מוחלט של חברי הכנסת ומעגן חוקתית את מאפייני היסוד של מדינת ישראל כמדינת לאום אשר מממשת את זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית לאומית.

לבית המשפט אין סמכות לדון בתוקפם של חוקי יסוד מכיוון שחוקי היסוד שמחוקקת הכנסת הם הנורמה החוקתית העליונה במדינה והביטוי היסודי ביותר לעקרון שלטון העם ולעקרון שלטון החוק כאחד.

בית המשפט מקבל את סמכותו לפסוק מכח חוק יסוד והוא אינו יכול לשפוט את מקור סמכותו שלו.

לבית המשפט תפקיד חשוב מאוד במשטר הדמוקרטי אבל הוא איננו שליט אבסולוטי.

עצם הדיון שמקיים היום בג"ץ ממחיש את הצורך בהסדרה מחודשת של גבולות הסמכות של הרשות השופטת – הסדרה שהליכוד מתכוון להוביל בהקדם בכנסת באמצעות סדרת חוקי יסוד מתאימה.

המחלוקות השונות ביחס לתכניו של חוק יסוד הלאום כבר הוכרעו במקום הראוי להם – בכנסת. עמדתה הפוליטית של הרשימה המשותפת נשמעה בעניין בדיוני הכנסת ואין כל מקום לדיון שמקיים היום בגץ בעתירה שלה.

חוק יסוד הלאום קובע את מה שתמיד היה ותמיד יהיה ברור: מדינת ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי, ולכן רק לעם היהודי יש בה זכויות לאומיות.

בניגוד לטענות מטעות שהועלו נגדו, החוק אינו פוגע בכהוא-זה בזכויות הפרט של מישהו – יהודי, ערבי, דרוזי, צ'רקסי או בדואי. כפרטים, כולם בני בית שווים במדינת ישראל. אך חוק היסוד מעגן את זהותה הלאומית של המדינה כמדינה יהודית, את סמליה, שפתה ומועדיה, ואת מחויבותה לבני העם היהודי באשר הם.

אנו נדאג להחזיר את האיזון הנכון בין רשויות השלטון ונמשיך לפעול לביצורה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.