December 13, 2020, 8:13 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃挜馃挜馃挜

讘讬诇 讙讬讬讟住:
"讛诪驻诇讙讛 讛拽讜诪讜谞讬住讟讬转 讛住讬谞讬转 驻讬转讞讛 诪讜讚诇 诪讜爪诇讞 诇讛拽讟谞转 讛注讜谞讬".

讛讘谞转诐?

1+1=2

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *