December 1, 2020, 5:24 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃挜馃挜馃挜

讗讜讬… 诪讛 讬砖 诇谞讜 讻讗谉?

住讬谉 拽谞转讛 讘- 400 诪诇讬讜谉 讚讜诇专 讗转 讛砖诇讬讟讛 讘讞讘专转 讛讗诐 砖诇 讚讜诪讬谞讬讜谉.

THE CHINA CONNECTION: Parent company of Dominion Voting Systems Received $400 million from Swiss Investment Bank — 75% owned by the Chinese Government

讚讜诪讬谞讬讜谉, 讻讝讻讜专, 讛讬讗 讛讞讘专讛 讛诪专讻讝讬转 砖住讬驻拽讛 讗转 诪讻讜谞讜转 讛讛爪讘注讛 讘讻诇 诪讚讬谞讜转 讛诪驻转讞, 讛讬讻谉 砖讛讛讜谞讗讛 讛讬讬转讛 讘砖讬讗讛.

讗转诪讜诇 谞讞砖祝 专砖诪讬转 转讞转 砖讘讜注讛 砖讛诪讻讜谞讜转 砖诇 讚讜诪讬谞讬讜谉 讞讜讘专讜 讚专讱 讛讗讬谞讟专谞讟 诇砖专转讬诐 讘驻专谞拽驻讜专讟 讙专诪谞讬讛, 讜诇讻诇 讗讜专讱 讛讚专讱 讛诪讬讚注 讛讬讛 驻专讜抓 诇讞诇讜讟讬谉 讜讞砖讜祝 诇砖讞拽谞讬诐 讝专讬诐.

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专.