November 30, 2020, 4:57 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

המדינה, לאחר היוועצות עם הגורמים הרלוונטיים רשאי להפעיל את הסנקציות הכלכליות שתוארו בחלק ב'.**

ב. מזכיר המדינה יחד עם מזכיר קופת המדינה יכינו יחד רשימת המלצות לנשיא, שבהן יכתבו המלצות לצעדים נוספים נגד הגורמים שמעורבים בהערבות הזרה:

🚨 לרבות צעדים נגד יישויות עסקיות ענקיות שרשומות במדינות הזרות שגורמים רשמיים שלהן התערבו בבחירות בכל צורה שהיא. לפחות יישות עסקית אחת מהתחומים הבאים – שירותים פיננסיים, הגנה, טכנולוגיה, תחבורה, ואם אין חברה כזו, אז חברות בעלות השפעה אסטרטגית מקבילה. ההערכות צריכות לכלול את ההשפעה הפוטנציאלית של הסנקציות הללו על ארה"ב עצמה והאינטרסים שלה ושל בנות בריתה. כל הסנקציות צריכות להיות מכויילות לפי חומרת העבירה של האנשים המעורבים.

הצעדים הנוספים שניתן להמליץ עליהם (נציין את חלקם, השאר מופיע בצו עצמו באנגלית):

– הקפאה של כל העברת כספים שקשורה לנכס של האדם הרלוונטי, שהחוק האמריקאי חל עליה.

– מניעת האדם המדובר מביצוע כל פעולה עסקית שהיא בארה"ב.

– סנקציות על כל גוף כלכלי אמריקאי או זר שמספק הלוואות לאדם הזה או לכל גוף שעוזר לאדם הזה.

– הפעלת כל הסנקציות הללו על המנהלים הזרים שכפופים לאדם הזה והם נמצאים בארה"ב, לרבות גירושם מהמדינה.

חלק ד':
חלה מגבלה לאסוף תרומות לאנשים שנכסיהם הוקפאו באשמת מעורבות זרה בבחירות.

חלק ה':
חל איסור מוחלט לסייע בכל דרך שהיא (אספקה, כלכלית, שירות) לאדם שרכושו חולט באשמת מעורבות זרה בבחירות.

חלק ו':
אדם שרכושו חולט באשמה המדוברת, נאסר עליו להכנס לארה"ב(!)

חלק ז':
חל איסור מוחלט לבצע העברות כספים שמפרות את הצו בכל צורה שהיא, ואיסור מוחלט להתארגן על מנת להפר את הצו.

חלק ח':
🚨 כל מה שחל על "אדם" חל גם על יישות עסקית(!) לרבות קרנות, שותפויות, תאגידים, עמותות וכו'.

הצו תקף לכל אדם או יישות עסקית שנמצאים בארה"ב או תחת חוקי ארה"ב, גם אם הסניף בארה"ב נחשב סניף חיצוני או האדם אינו אזרח ארה"ב.

🚨 תשתיות בחירות פרושו טכנולוגיות ומערכות מידע ותקשורת שמעורבים במערכת הבחירות, כולל מאגרי רישום של מצביעים, מכונות הצבעה, ציוד לספירת קולות ומערכת העברת תוצאות ההצבעה.

🚨 מעורבות זרה פרושו כל פעולה או נסיון לביצוע פעולה בעבור גורם זר, שהיא חשאית, הונאה, רמאות, או לא חוקית בכל דרך שהיא, במטרה להשפיע על התוצאות או על דיווח התוצאות, לפגוע באמון הציבור בתהליך הבחירות ובמוסדות.

🚨 גורם זר פרושו כל גורם ממשלתי, או כל גורם מפלגתי, או פקידותי שמקורו במדינה זרה.

חלק ט':
🚨 כדי שהסנקציות יהיו יעילות, יש למנוע את האפשרות שהגורם שנגדו הן מופעלות יוכל לבצע פעולות בזק כלכליות. לפיכך הסנקציות יוטלו ללא הודעה מוקדמת(!)

חלק י':
הצו לא ישפיע על ניהול העסקים של מדינת ארה"ב

חלק יא':
הכרזה על הסמכויות של הגורמים המוסמכים לאכוף את הצו.

חלק יב':
מזכיר קופת המדינה יחד עם התובע הכללי מוסמכים להגיש את הדו"חות הסופיים לקונגרס לעיון נבחרי הציבור.

____

שאר הסעיפים הם מנהליים.
חשוב לציין שהסעיף האחרון מגדיר במפורש שהצו לא מקנה זכות לאף גורם חיצוני להשתמש בו כנגד מדינת ארה"ב וגופיה השונים.

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-imposing-certain-sanctions-event-foreign-interference-united-states-election/

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *