September 19, 2020, 6:38 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃挜

转诪诇讬诇讬诐 谞讜住驻讬诐 诪拽诇讟讜转 诪谞讚诇讘诇讬讟 – 讗砖讻谞讝讬, 诇讻讗讜专讛:

诪讜讝诪谞讬诐 诇砖转祝.

#the_great_awakening

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *