August 17, 2020, 6:05 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃毃

拽讬专讘讬 住讜诪专住, 讗讞转 诪拽讜专讘谞讜转 专砖转 讗驻砖讟讬讬谉 诪讘拽砖转 诪讙讜诇砖讬 讛讟讜讜讬讟专 诇讗 诇转讬讙讙 讗转 讗讛讜讚 讘专拽.

诪诪讛 讛讬讗 诪驻讞讚转?
讗转诐 讻讘专 讬讜讚注讬诐 讗转 讛转砖讜讘讛.

#follow_the_fallula

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专.