July 27, 2020, 5:00 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃毃

讝讬讛讜讬 谞讜住祝?
讛讗诐 讝讛 注讜专讱 讛讚讬谉 转讜诪专 谞讗讜专 诪"讛转谞讜注讛 诇讗讬讻讜转 讛砖诇讟讜谉"?

诪诪砖讬讻讬诐 讘讻诇 讛讻讞:
#follow_the_fallula

https://mobile.twitter.com/Mot_Tal/status/1287783275218571266

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *